Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SYSTEM NaPozycji

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu napozycji.pl oraz zasady świadczenia usług przez Administratora.

2.  Definicje:

a. Administrator – Ravelia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Newelska 6 lok. 432, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000590709, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 5272752923, Regon 363199658, będąca właścicielem marki: NaPozycji™.

b.  System – to strona WWW oraz aplikacja internetowa dostępna online pod adresem napozycji.pl

c.  Regulamin – to poniższy dokument, który określa warunku użytkowania z Systemu,

d. Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zaakceptowała regulamin serwisu Ravelia i został w nim zarejestrowany.

3. Korzystając, przeglądając, używając Systemu Użytkownik zgadza się z zasadami niniejszego Regulaminu. Będzie on udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej napozycji.pl pod zakładką „Regulamin”. Treść Regulaminu stanowi podstawę świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną.

4.  Każdy Użytkownik automatycznie przy zamawianiu usługi potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, jednocześnie akceptuje on warunki w nim przedstawione i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.  Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób System oraz stronę WWW napozycji.pl obowiązuje aktualny Regulamin z dnia świadczenia usługi.

§ 2 Usługi świadczone przez Administratora Systemu

1. System jest aplikacją internetową pozwalającą Użytkownikowi na sprawdzenie, uzyskanie oraz gromadzenie informacji o aktualnej pozycji strony internetowej wskazanej przez Użytkownika w wyszukiwarce Google, na podstawie określonych słów kluczowych.

2. Korzystać z usługi może każda osoba lub podmiot, który ma dostęp do komputera obsługującego jeden z systemów informatycznych, których przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron WWW w formacie HTML oraz ma on dostęp do Internetu.

3. Zarejestrowany Użytkownik może w sposób dowolny:

·   zarządzać utworzonym kontem;

·   dodawać słowa kluczowe;

·   dodawać domeny do monitorowania

4. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Systemu są płatne.

5. Rozliczenie następuje poprzez punkty Ravela:

  • Koszt monitorowania jednej frazy dla jednej domeny przez okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia monitorowania to 100R (sto punktów Ravela).
  • Administrator nie zwraca punktów ani równowartości w PLN w przypadku zaprzestania korzystania przez użytkownika z serwisu NaPozycji bądź Ravelia.

§ 3 Rejestracja

1.  Dostęp do usług jest wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie Ravelia i akceptujących jej regulamin.

§ 4 Dane Użytkownika

1.  Serwis NaPozycji nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników.

2.  System rejestracji i przetwarzania odbywa się w serwisie Ravela.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z Systemu, które nie wynikały z przyczyn leżących po stronie Administratora.

2.  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Użytkownika lub osób trzecich, która powstała w wyniku utraty lub udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do Systemu.

3.  Ponadto, Administrator w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

·    Przerwy w funkcjonowaniu Systemu, spowodowane przez czynniki, na które wpływu nie miał Administrator;

·  Szkody, jeżeli są one spowodowane naprawą / konserwacją oprogramowania lub sprzętu albo wynikają z innych przyczyn niezależnych od Administratora Systemu;

·  Skutki powstałe w wyniku utraty lub udostępnienia osobom trzecim loginu (adresu email) oraz hasła dostępu do Systemu;

·  Decyzji podjętych przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Systemie;

·  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone frazy lub domeny.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej jak i bezpłatnej wersji Systemu Użytkownik może zgłosić Administratorowi, drogą elektroniczną, na adres mailowy: info@ravelia.pl. Administrator rozpatrzy przesłaną przez Użytkownika reklamację w terminie 10 dni roboczych, a czas ten liczony jest od dnia otrzymania wiadomości email. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w mailu zwrotnym w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Administratora maila z reklamacją Użytkownika.

§ 8 Zmiany regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Administrator poinformuje Użytkowników serwisu o zmianie Regulaminu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, przez Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto w Systemie, umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem wygasa, co w efekcie powoduje usunięcie Konta Użytkownika z Systemu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W momencie naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu przez Użytkownika, Administrator Systemu, ma prawo zablokować dostęp do wszystkich informacji zebranych na koncie Użytkownika.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronach Systemu napozycji.pl.